ตารางแสดงรายวิชา
ที่ รายวิชา หน่วยกิต
1ว30111 : วิทยาการคำนวณ 1 (ม.4)
1
2ว30201 : ฟิสิกส์ 1 (ม.4)
2
3ว30224 : เคมี 4 (ม.6)
1.5
4ส33101 : สังคมศึกษา 5 (ม.6)
1
5ว30282 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ม.5)
1
6ท21101 : ภาษาไทย 1 (ม.1)
1.5
7ศ21101 : ศิลปะ 1 (ม.1)
1
8ว30203 : ฟิสิกส์ 2 (ม.5)
2
9ว30103 : ชีววิทยา 1
1.5
10ง21101 : การงานอาชีพฯ 1
0.5
11อ21101 : ภาษาอังกฤษ 1
1.5
12ค21201 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1
13ว21211 : วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
1
14ส21231 : หน้าที่พลเมือง 1 / ต้านทุจริต
0.5
15อ20201 : อังกฤษเสริมประสบการณ์ 1
0.5
16จ20291 : ภาษาจีนเพิ่มเติม 1
0.5
17ก21901 : กิจกรรมแนะแนว
18ค21101 : คณิตศาสตร์ 1
1.5
19ว21101 : วิทยาศาสตร์ 1
1.5
20ว21103 : วิทยาการคำนวณ 1
0.5
21ส21101 : สังคมศึกษา 1
1.5
22ส21103 : ประวัติศาสตร์ 1
0.5
23พ21101 : สุขศึกษา 1
0.5
24พ21103 : พลศึกษา 1
0.5
25ท22101 : ภาษาไทย 3
1.5
26ค22101 : คณิตศาสตร์ 3
1.5
27ว22101 : วิทยาศาสตร์ 3
1.5
28ว22103 : วิทยาการคำนวณ 2
0.5
29ส22101 : สังคมศึกษา 3
1.5
30ส22103 : ประวัติศาสตร์ 3
0.5
31พ22101 : สุขศึกษา 3
0.5
32พ22103 : พลศึกษา 3
0.5
33ศ22101 : ศิลปะ 3
1
34ง22101 : การงานอาชีพฯ 3
0.5
35อ22101 : ภาษาอังกฤษ 3
1.5
รายการทั้งหมด : 146 รายการ