ตารางแสดงรายวิชา
ที่ รายวิชา หน่วยกิต
1อ32203 : อังกฤษเสริมทักษะ 3 (ม.5)
0.5
2อ31201 : อังกฤษเสริมทักษะ (ม.4)
0.5
3HE33101 : Health (ม.6)
0.5
4EN33101 : Core English (ม.6)
1
5HE32101 : Health (ม.5)
0.5
6อ32223 : English Grammar (ม.5)
7HE31101 : Health (ม.4)
0.5
8ต30215 : เวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3 (ม.6)
9ต33205 : วัฒนธรรมเวียดนาม 1 (ม.6)
10ต30211 : เวียดนาม 1 (ม.6)
1
11อ21101 : ภาษาอังกฤษ 1 (ม.1)
1.5
12อ22101 : ภาษาอังกฤษ 3 (ม.2)
1.5
13อ31101 : ภาษาอังกฤษ 1 (ม.4)
1
14ฝ32203 : ภาษาฝรั่งเศส 3 (ม.5)
2
15ท20221 : เสริมทักษะภาษาไทย (ม.2)
16ฝ31201 : ภาษาฝรั่งเศส 1 (ม.4)
2
17จ30291 : เสริมทักษะภาษาจีน (ม.4)
0.5
18จ32203 : ภาษาจีน (ม.5)
2
19ข20201 : ภาษาเขมร 1 (ม.3)
0.5
20ฝ30215 : เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส (ม.6)
1
21ท22101 : ภาษาไทย 3 (ม.2)
1.5
22ข30201 : ภาษาเขมร 1 (ม.5)
0.5
23อ33101 : ภาษาอังกฤษ 5 (ม.6)
1
24อ23101 : ภาษาอังกฤษ 5 (ม.3)
1.5
25จ30211 : ภาษาจีน (ม.4)
2
26ฝ33205 : ภาษาฝรั่งเศส 5 (ม.6)
2
27ฝ30211 : เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส (ม.4)
1
28จ20295 : ภาษาจีนเพิ่มเติม 5 (ม.3)
0.5
29อ32101 : ภาษาอังกฤษ 3 (ม.5)
1
30จ30213 : เสริมทักษะภาษาจีน (ม.5)
1
31ฝ30213 : เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส (ม.5)
1
32ว30242 : ชีววิทยา 2 (ม.5)
1.5
33ว30103 : ชีววิทยา 1 (ม.4)
1.5
34จ30215 : เสริมทักษะภาษาจีน (ม.5)
1
35อ30244 : การอ่าน (ม.4)
1
รายการทั้งหมด : 186 รายการ