ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17


ป. 4 82 คน
ป. 5 82 คน
ป. 6 137 คน
ม. 1 79 คน
ม. 2 39 คน
ม. 3 77 คน
ม. 4 84 คน
ม. 5 17 คน
ม. 6 99 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
1เด็กชายภัทรพล สุกใส
ป.6อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด ป.6 3 ต.ค. 19:1760 รอตรวจสอบ
2เด็กชายปุณณวิช สุกใส
ม.1สุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ด ม.1 3 ต.ค. 19:1460 รอตรวจสอบ
3เด็กชายอภิวิชญ์ อนันทวรรณ
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 3 ต.ค. 16:2060 รอตรวจสอบ
4เด็กหญิงชวิศา เข็มกำเนิด
ป.3พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 3 ต.ค. 16:1260 แจ้งชำระฯ
5เด็กชายคริสตกานต์ ใจทาน
ป.4เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ป.4 3 ต.ค. 14:4660 แจ้งชำระฯ
6เด็กหญิงภัทรนันท์ สุมาลี
ป.6บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)ร้อยเอ็ด ป.6 3 ต.ค. 14:4360 รอตรวจสอบ
7นายเวชพิสิฐ ปรุงเรณู
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 3 ต.ค. 14:2260 รอตรวจสอบ
8เด็กชายพัฒนชัย พฤฒามาตย์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 3 ต.ค. 14:2060 รอตรวจสอบ
9เด็กหญิงวิจิตตรา พฤฒามาตย์
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 3 ต.ค. 14:1960 รอตรวจสอบ
10นางสาววฤณ วิสูตรานุกูล
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 3 ต.ค. 13:5160 รอตรวจสอบ
11เด็กหญิงปพิชญาภา เรืองเทพ
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 3 ต.ค. 13:3360 รอตรวจสอบ
12เด็กหญิงปพิชฯาภา เรืองเทพ
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 3 ต.ค. 13:2860 แจ้งชำระฯ
13นางสาวปัทมาภรณ์ เหลืองเจริญ
ม.4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 3 ต.ค. 13:1960 รอตรวจสอบ
14นางสาวนวรัตน์ สีลาดเลา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.63 ต.ค. 11:1860 รอตรวจสอบ
15นายเจษฎา แสนประกอบ
ม.6โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.63 ต.ค. 11:1360 รอตรวจสอบ
16เด็กชายอชิรญาณ อารีเอื้อ
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 3 ต.ค. 10:3260 รอตรวจสอบ
17เด็กหญิงณัฏฐนันท์ วิจิตขจี
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 3 ต.ค. 09:2660 รอตรวจสอบ
18เด็กหญิงพรรนิภา ศรีวงษ์
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 3 ต.ค. 09:1960 รอตรวจสอบ
19เด็กชายรติวัชร์ บุณยนันท์สิริ
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 3 ต.ค. 08:0960 รอตรวจสอบ
20เด็กชายศิริวัฒน์ บุรวัฒน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 3 ต.ค. 07:4960 รอตรวจสอบ
21นางสาวไอยเรศ จอกถม
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.62 ต.ค. 20:2460 รอตรวจสอบ
22เด็กหญิงพลอยชนก เสงี่ยมศักดิ์
ม.1สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)มหาสารคาม ม.1 2 ต.ค. 20:1560 รอตรวจสอบ
23เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
ม.2สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)มหาสารคาม ม.2 2 ต.ค. 20:1460 รอตรวจสอบ
24นางสาวณัฐวดี บุตรชารี
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.62 ต.ค. 14:3160 รอตรวจสอบ
25เด็กหญิงกิตติยา บุตรประเสริฐ
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 2 ต.ค. 13:3160 รอตรวจสอบ
26เด็กหญิงปพิชญา พันระกา
ม.2สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.2 2 ต.ค. 12:4460 รอตรวจสอบ
27เด็กหญิงนันท์นภัส พิมพะเลีย
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 2 ต.ค. 08:5060 รอตรวจสอบ
28เด็กหญิงชนัญธิดา ปองไป
ม.1สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)มหาสารคาม ม.1 2 ต.ค. 02:2360 แจ้งชำระฯ
29นายวชิรวิทย์ ปองไป
ม.6สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)มหาสารคาม ม.62 ต.ค. 02:2260 แจ้งชำระฯ
30เด็กหญิงวนัชพร สุทธิพิริยะหทัย
ม.3รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2 ต.ค. 01:0560 รอตรวจสอบ
31นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสุวรรณ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 23:3560 รอตรวจสอบ
32นางสาวสุวิชาดา บุตรสอน
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 21:5560 แจ้งชำระฯ
33นางสาวสุริยาพร ผิวผุย
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 21:3760 รอตรวจสอบ
34นางสาววีรวรรณ กองอาสา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 21:3260 รอตรวจสอบ
35นางสาวศศินันท์ วรอนุ
ม.6สตรีศึร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 21:2260 รอตรวจสอบ
36นางสาวเกษรินทร์ กรวิรัตน์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 21:0260 รอตรวจสอบ
37นางสาวสิริยากร คีรีกลาง
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 21:0060 รอตรวจสอบ
38นางสาวสุนันทา พิรักษา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 20:5660 รอตรวจสอบ
39นางสาวสาริศา ภู่งาม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 1 ต.ค. 20:5360 แจ้งชำระฯ
40นางสาวปฏิมาพร แมนสถิตย์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 20:5260 รอตรวจสอบ
41นางสาวกาญจน์พัทธิ เลิศลำหวาน
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 20:5260 รอตรวจสอบ
42นางสาวชมภูนุช แพงเห็ม
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 20:5160 รอตรวจสอบ
43นางสาวชลธิชา เครือวงษา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 20:5160 รอตรวจสอบ
44นายธนวัฒน์ มาศไชยา
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 20:5060 รอตรวจสอบ
45เด็กหญิงสุพรรษา ชาญสมร
ป.6บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)ร้อยเอ็ด ป.6 1 ต.ค. 14:0160 รอตรวจสอบ
46เด็กหญิงภัทรนันท์ เสนานาม
ป.6บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)ร้อยเอ็ด ป.6 1 ต.ค. 13:5960 แจ้งชำระฯ
47เด็กหญิงอริญภรณ์ เสนานาม
ป.6บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)ร้อยเอ็ด ป.6 1 ต.ค. 13:5460 รอตรวจสอบ
48นางสาววิชญาดา โพธิ์กลาง
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 13:3660 รอตรวจสอบ
49เด็กหญิงวิมลสิริ สามารถกุล
ป.6บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)ร้อยเอ็ด ป.6 1 ต.ค. 13:2960 รอตรวจสอบ
50เด็กหญิงวิมลสิริ สามารถกุล
ป.6บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์ร้อยเอ็ด ป.6 1 ต.ค. 13:2860 รอตรวจสอบ
51นางสาวจริสตา ภาวินันท์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 13:1160 แจ้งชำระฯ
52เด็กหญิงวรัญญา สายยางห้า
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.1 1 ต.ค. 12:1260 รอตรวจสอบ
53เด็กหญิงพิชญาภา คำภาพันธ์
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 1 ต.ค. 10:1760 รอตรวจสอบ
54นางสาววณิชชา กุลพิพิษ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 01:5860 รอตรวจสอบ
55นางสาวรัทรธิดา สุระพันธุ์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.61 ต.ค. 01:4060 รอตรวจสอบ
56นางสาวชัชฎาภรณ์ เจริญมาตร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 23:3460 ชำระฯแล้ว
57นายวิศณุ ทองกุล
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 22:0160 ชำระฯแล้ว
58นางสาวอาภาศิริ วืสุงเร
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:2560 ชำระฯแล้ว
59นางสาวเกณิกา กิ่งยงค์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:2360 ชำระฯแล้ว
60นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีจักรวาฬ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:2160 ชำระฯแล้ว
61นางสาวศศิวิมล เวียงนนท์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:1660 ชำระฯแล้ว
62นางสาวณัฐฐาวดี ศรีสุข
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:1360 ชำระฯแล้ว
63นางสาวอนุธิดา บุญวิเศษ
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:0560 ชำระฯแล้ว
64นางสาวศรัณย์พร ป้องคำสิงห์
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 21:0460 ชำระฯแล้ว
65นางสาวกุลนัฐ ศรีทอง
ม.6สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.630 ก.ย. 20:5660 ชำระฯแล้ว
66เด็กหญิงกานต์ธีรา เวียงสมุทร
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 30 ก.ย. 20:4760 ชำระฯแล้ว
67เด็กหญิงจันทรัสม์ จารุศุภนันท์
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.1 30 ก.ย. 19:3960 ชำระฯแล้ว
68เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 30 ก.ย. 14:0860 ชำระฯแล้ว
69เด็กหญิงปภาวิน ชารีวรรณ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 30 ก.ย. 10:2060 ชำระฯแล้ว
70เด็กชายธุวานันท์ อรรคนันท์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 30 ก.ย. 08:2660 ชำระฯแล้ว
71เด็กชายปุณณพัฒน์ เหรา
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.1 30 ก.ย. 06:4660 ชำระฯแล้ว
72เด็กชายธนินท์ คุณกิตติยานนท์
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 29 ก.ย. 21:2560 ชำระฯแล้ว
73เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อังคะคำมูล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 29 ก.ย. 14:5860 ชำระฯแล้ว
74นางสาวฐิติกาญจน์ ฆ้องประเสริฐ
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 14:5260 ชำระฯแล้ว
75นายจิราวาฎ อังคะคำมูล
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 14:4860 ชำระฯแล้ว
76นางสาวปฐมาวดี โพธิ์สว่าง
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 13:4160 ชำระฯแล้ว
77นางสาวบุญญาดา ปัดถานัง
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 13:0360 แจ้งชำระฯ
78เด็กชายณพวรรธน์ โลกานิตย์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 29 ก.ย. 12:1460 ชำระฯแล้ว
79นางสาวทิฆัมพร แซ่โง้ว
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:5560 ชำระฯแล้ว
80นางสาวรุจิรดา ชนะพันธ์
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:4060 ชำระฯแล้ว
81เด็กชายกฤติเดช แก้วสมศรี
ป.5อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด ป.5 29 ก.ย. 11:3060 แจ้งชำระฯ
82นางสาวปริยฉัตร โสสีดา
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 ม.5 29 ก.ย. 11:29120 แจ้งชำระฯ
83นางสาวกนกพิชญ์ แก้วสมศรี
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:2860 แจ้งชำระฯ
84นางสาวธมลวรรณ รัตนะโสภา
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:2360 ชำระฯแล้ว
85นางสาวพิชชาภรณ์ จันทร์ถอด
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:1360 ชำระฯแล้ว
86นางสาวณัฐติยา สุขพนัด
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:1260 แจ้งชำระฯ
87นางสาวมิ่งขวัญ ศรีกู่กา
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:1260 แจ้งชำระฯ
88นางสาวปณิฏฐา ยาศรี
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:1260 ชำระฯแล้ว
89นางสาวกวินนาถ มหาหงษ์
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:0560 แจ้งชำระฯ
90นางสาวณัฐฎาพร เตาะอ้น
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 11:0460 ชำระฯแล้ว
91นางสาวสุชานันท์ วิชามุข
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:5260 ชำระฯแล้ว
92นางสาวณภัทร ภาระบาล
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:5160 ชำระฯแล้ว
93นางสาวคิรากร วงศ์กาไสย
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:5160 ชำระฯแล้ว
94นางสาวภัทราวดี สงวนพฤกษ์
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:4960 ชำระฯแล้ว
95นางสาวพัฐจิราภรณ์ เวียงนนท์
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:4760 ชำระฯแล้ว
96นางสาวมณทิชา เสียงฉ่ำ
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:4160 แจ้งชำระฯ
97นางสาวสุปรียา พลพิทักษ์
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:4160 ชำระฯแล้ว
98นางสาวปุณยาพร มูลบุญ
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:4160 แจ้งชำระฯ
99นางสาวธัญชนก วงนารี
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:3560 ชำระฯแล้ว
100นางสาวณภัทร แสงสิงห์
ม.4สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.4 29 ก.ย. 10:3560 ชำระฯแล้ว
รายการทั้งหมด : 688 รายการ