ระบบรับสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศออนไลน์


ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครเพื่อสอบแข่งขันความเป็นเลิศ ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program Strisuksa Educational Development and Evaluation Science-Math Test) ระดับประถมศึกษา(ป.4 – ป.6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะการชำระเงิน
1นางสาวธัญลักษณ์จุรีมาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 21:02:35100 ชำระค่าสมัครแล้ว
2นางสาวตีรณาศักดิ์ดำเนินชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 21:02:16100 ชำระค่าสมัครแล้ว
3นางสาวพิมพ์ชนกวิเศษการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 11:02:51100 ชำระค่าสมัครแล้ว
4นางสาวชนม์ชนกแน่นอุดรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 11:02:31100 ชำระค่าสมัครแล้ว
5เด็กหญิงชลดาศรีจักลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 11:02:46100 ชำระค่าสมัครแล้ว
6นางสาวปราณปรียาพันธุมาตย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 11:02:58100 ชำระค่าสมัครแล้ว
7นางสาวพิมผกามหาหงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 11:02:10100 ชำระค่าสมัครแล้ว
8นางสาวณัจฉรียาศรีวนค้ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 11:02:18100 ชำระค่าสมัครแล้ว
9เด็กชายปองธรรมพินไทยสงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดป.4 2020-02-02 10:02:19100 ชำระค่าสมัครแล้ว
10เด็กชายยศวัตั้งตระกูลวงศ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 09:02:58100 ชำระค่าสมัครแล้ว
11เด็กชายพิสิษฐ์ตั้งตระกูลวงศ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 2020-02-02 09:02:31100 ชำระค่าสมัครแล้ว
12เด็กชายยศวัตั้งตระกูลวงศ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-02-02 09:02:07100 แจ้งชำระค่าสมัคร
13เด็กหญิงวริยาเนื่องมัจฉาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สารคามพิทยาคมมหาสารคาม ม.1 2020-02-01 22:02:43100 แจ้งชำระค่าสมัคร
14เด็กหญิงวริยาเนื่องมัจฉาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สารคามพิทยาคมมหาสารคาม ม.1 2020-02-01 22:02:52100 แจ้งชำระค่าสมัคร
15นายสุรเชษฐ์มั่นธรรมมงคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 2020-02-01 19:02:52100 ชำระค่าสมัครแล้ว
16เด็กชายกัณธากรเพิ่มธรรมสินชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2020-02-01 14:02:53100 ชำระค่าสมัครแล้ว
17นายสุรเชษฐ์มั่นธรรมมงคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ร้อยเวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 2020-02-01 13:02:43100 แจ้งชำระค่าสมัคร
18เด็กหญิงพัชริดาแดนระเบียบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 2020-02-01 11:02:13100 ชำระค่าสมัครแล้ว
19เด็กหญิงพิชญาภาคำภาพันธ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนุบาลโพนทองร้อยเอ็ด ป.5 2020-02-01 11:02:27100 ชำระค่าสมัครแล้ว
20เด็กหญิงณัฐนันท์ก่อเกียรติโกมลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ด ป.6 2020-02-01 11:02:16100 ชำระค่าสมัครแล้ว
21นายวรปรัชญ์นามมั่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ยโสธรพิทยาคมยโสธร ม.5 2020-02-01 01:02:43100 ชำระค่าสมัครแล้ว
22เด็กหญิงกฤตกมลกุมภากูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนุบาลยโสธรยโสธร ป.5 2020-01-31 20:01:13100 ชำระค่าสมัครแล้ว
23นางสาวปรียารัตน์ปลดรัมย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ด ม.4 2020-01-31 14:01:31100 แจ้งชำระค่าสมัคร
24นางสาวกุลยาคำภักดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ด ม.4 2020-01-31 14:01:06100 แจ้งชำระค่าสมัคร
25เด็กหญิงพลอยมณีสิริพาณิชยกิจชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2020-01-31 14:01:54100 ชำระค่าสมัครแล้ว
26เด็กหญิงแทนขวัญปิ่นประชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2020-01-31 14:01:48100 ชำระค่าสมัครแล้ว
27เด็กหญิงคัดนานต์ทวีแสงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 2020-01-31 11:01:22100 ชำระค่าสมัครแล้ว
28เด็กหญิงนัทพัชบุปผไชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนุบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ป.4 2020-01-31 07:01:28100 ชำระค่าสมัครแล้ว
29นายพิทยากรคันทัพไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 2020-01-30 11:01:45100 ชำระค่าสมัครแล้ว
30นางสาวปรารถนา สอนสัตย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.5 2020-01-30 11:01:40100 ชำระค่าสมัครแล้ว
31นายพลวัตบุรณะเวชชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-01-30 09:01:06100 ชำระค่าสมัครแล้ว
32เด็กชายณันทภพเสนามาตย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนมุกดาหารมุกดาหาร ม.2 2020-01-29 19:01:36100 ชำระค่าสมัครแล้ว
33เด็กชายวชิรวัตติ์จันทร์ศิริวราชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2020-01-29 19:01:55100 ชำระค่าสมัครแล้ว
34เด็กชายพสธรธีรพงษกรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มุกดาหารมุกดาหาร ม.2 2020-01-29 18:01:56100 ชำระค่าสมัครแล้ว
35เด็กหญิงณัฐรินีย์สิงห์ศรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พระกุมารมหาสารคามมหาสารคาม ป.5 2020-01-29 16:01:41100 ชำระค่าสมัครแล้ว
36เด็กหญิงธนพรแก้ววิจิตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 2020-01-29 14:01:53100 แจ้งชำระค่าสมัคร
37เด็กหญิงกานต์ธีราเวียงสมุทรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 2020-01-29 13:01:00100 แจ้งชำระค่าสมัคร
38เด็กชายสุวพิชญ์ภาษีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.5 2020-01-29 11:01:29100 ชำระค่าสมัครแล้ว
39นางสาวมิ่งกมลครองศรัทธาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-01-29 07:01:29100 ชำระค่าสมัครแล้ว
40เด็กหญิงรชยาครองศรัทธาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.2 2020-01-29 07:01:58100 ชำระค่าสมัครแล้ว
41เด็กหญิงพนิตพิชาภูมิดิษฐ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4 2020-01-28 22:01:23100 ชำระค่าสมัครแล้ว
42เด็กชายพชรพล ภูมิดิษฐ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 2020-01-28 22:01:56100 ชำระค่าสมัครแล้ว
43นายธนพลวุฒิปรีดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-01-28 18:01:57100 ชำระค่าสมัครแล้ว
44เด็กชายณัฐภัทรพุทธปัญโญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.3 2020-01-28 17:01:31100 ชำระค่าสมัครแล้ว
45นายสานุพงศ์นามไพรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 2020-01-28 17:01:03100 ชำระค่าสมัครแล้ว
46นายอภิวิชญ์รักการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.4 2020-01-28 17:01:45100 ชำระค่าสมัครแล้ว
47เด็กหญิงภานุมาศตะเวียงน่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บ้านพลับพลาร้อยเอ็ดป.4 2020-01-28 09:01:29100 ชำระค่าสมัครแล้ว
48เด็กชายเจษฎาตะเวียงน่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6บ้านพลับพลาร้อยเอ็ด ป.6 2020-01-28 09:01:33100 ชำระค่าสมัครแล้ว
49เด็กหญิงบุณรดาครองศรัทธาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ป.6 2020-01-28 07:01:41100 ชำระค่าสมัครแล้ว
50เด็กชายกฤตยชญ์อุ่นญาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เมืองอาจสามารถร้อยเอ็ดป.4 2020-01-27 22:01:19100 ชำระค่าสมัครแล้ว
รายการทั้งหมด : 222 รายการ